Forretningsbetingelser

1. Generelt
1.1 Generelt. SPIRIAN er et webbureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet. SPIRIAN udvikler hjemmesider og webshops i det kendte WordPress CMS system samt webshops udarbejdet i WooCommerce.

2. Anvendelse

2.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om SPIRIAN, CVR-nummer 29346399, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for Webdesign og udvikling af hjemmesider til erhvervskunder.

3. Aftalegrundlag

3.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe-ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

3.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

4. Serviceydelser

4.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

4.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virk¬somheden adgang til personale og oplys¬ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel-serne.

4.3 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.4 Kunden sørger altid selv for Domænet, web-hosting, tekst og billeder/grafik. SPIRAN bistår gerne i rådgivning om denne, men står ikke til ansvar for kundes valg.

4.5 SPIRIAN udvikler hjemmesider og webshops i det kendte WordPress CMS system samt webshops udarbejdet i WooCommerce, ved brug af temaer og plugins, for at kunne levere et færdig løsning til kunden. Da hjemmesiden typisk er bygget omkring en skabelon, vil der være ting som ikke er mulige, eller kræver seperat udvikling. Sådan seperat udvikling er ikke inkluderet i den aftalte pris. SPIRAN udarbejder et tilbud inden der startes på opgaven.

4.6 SPIRIAN udarbejder hjemmesider og webshop udfra de muligheder der er i WordPress eller WooCommerce thema. Det betyder at SPIRIAN ikke udvikler hjemmesider fra bunden, men basere disse på eksisterende temaer. Dette kan give begrænsinger. Ønsker kunden at tilpasse siden eller webshop i sådan et grad som det skal specieltkodes, vil det blive anset for at være uden for tildbuddet.

4.7 Løsning til siden defineres i samarbejde med kunden og godkende inden projektet startes. Ændringer løsninger som afviger fra tilbuddet vil behandles som ekstra udvikling, som kunden får et tilbud på, hvis dette er muligt inden for temaets rammer.

4.8 Til tider vil det være nødvendigt at bruge 3. parts plugin, for at kunne levere det endelige resultat. SPIRIAN står ikke til ansvar for disse plugins udviklet af andre. Endvidere står SPIRIAN ikke til ansvar for at disse plugins fungere 100% med resten af siden. Kunden vil blive oplyst hvilke plugins der bliver brugt og om kunden ønsker det. Evt. oversættelse af plugins til dansk eller andet sprog håndteres udenfor tilbuddet.

4.9 Hjemmesider og Webshops udviklet af SPIRIAN er funktionelle på gængse nyere enheder som er under 2 år samt seneste version af standard browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes ikke.

4.10 SPIRIAN garanterer ikke for hjemmesidens eller webhoppens hastighed, da disse afhænger af mange forskellige faktorer, såsom krafik, hostingudbyder og /eller plugins.

5. Processen

5.1 Processen. Processen for udarbejdelse af hjemmesiden og Webshop er som følgende:

1. I første fase definere SPIRIAN og kunden et overblik over funktionalitet af hjemmesiden eller webshoppen, layout, funktioner, undersider, menupunkter, grafik, tekst m.m.

Alt nødvendigt materiale skal leveres af kunden inden projektet kan starte.
2. Spirian udarbejder et udkast til hjemmesden, baseret på overstående punkt. Siden sendes til kunden til gennemgang. Evt. ændringer og tilpasninger skal meldes tilbage af kunden, inden SPIRIAN kan fortsætte til næste punkt.
Ændringer og tilføjelser som ikke er en del af punkt 1. vil bliver faktureret særskilt efter den gældende timepris eller et tilbud.

3. SPIRIAN tilpasser herefter udkastet med evt. ændringer og tilføjelser, og sender siden til gennemgang hos kunden. Evt. gentages punkt 2. Når projektet er godkendt betales de sidste 25% af beløbet, og siden overdrages.

4. Siden sættes op på kundens domæne og overdragelsen sker. Kunden vil modtage alle nødvendige login oplysninger, for at kunne komme ind på siden og systemer. Når alt er overdraget anses projektet som færdig, og projektet lukkes.

5.2 Hvert af ovenstående punkter, inkludere et telefonmøde, hvis kunden ønsker det.
Ønsker kunden personlige møder, eller yderligere telefonmøder, vil det bliver afregnet efter gældende timepris, eller ved et tilbud.

6. Pris og betaling

6.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

6.2 Kørsel. Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

6.3 Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 50%.

6.4 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest efter 8 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

  1. Betaling for projekter over 5.000,00 kr. ekskl. moms sker altid i to rater 75/25:
    1. 1. rate, som udgør 75% af fakturaen, skal betales inden projektets opstart.
    2. 2. rate, som udgør de sidste 25%, skal betales ved overlevering af produktet .
  2. Projekter under 5.000 ekskl. moms faktureres altid ved opstart.
    1. 100% af fakturaen, skal betales inden projektets opstart.

6.5 Ekstra arbejde, så som grafik, webudvikling, ekstra funktioner m.m., vil bliver opkrævet ved projektets opstart.

6.6 Alt arbejde hos SPIRIAN vil først blive igangsat når betalingen for arbejdet er modtaget.

6.7 Ekstra arbejde bliver faktureret med 850 DKK + moms pr. påbegyndt timen, medmindre andet er aftalt.

7. Forsinket betaling

7.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

7.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra SPIRIAN, har SPIRIAN ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ved forsinket betaling, sendes der en rykker på 100 DKK pr. rykker. Endvidere vil manglende rettidig betaling af fakturaen anses som en væsentlig misligholdelse, hvorved SPIRIAN har ret til at stoppe hele projektet, inkl. eventuelle services, samt fakturer udestående beløb.

8. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

8.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

8.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

8.3 Ordrebekræftelser. SPIRIAN tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

8.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden SPIRIAN’s skriftlige accept.

8.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

9. Levering

9.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
9.2 Scope ændring. Ændring af opgaven kan være med til at ændre leveringstiden. Ved hver afvigelse vil Kunden blive informeret skriftligt.

9.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

10. Forsinket levering

10.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

10.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

11. Ansvar

11.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 SIRIAN er ikke ansvarlig for 3 parts plugins også kaldet eksterne plugins

11.3 Nedetid ifm. hosting fejl, eller ændringer ved DNS indstillinger ved udarbejdelse af en hjemmeside eller webshop, kan der opstår nedetid, som SPIRIAN ikke kan drages til ansvar for. Ligeledes kan SPIRIAN ikke drages til ansvar for ved hosting, WordPress, WooCommerce, Thema eller andet plugins nedetid eller fejl.

11.4 Hvis en ny hjemmeside eller webshop lavet af SPIRIAN skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan SPIRIAN ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Endvidere kan der opstå nedetid i forbindelse med domæner eller ændringer i DNS, som SPIRIAN ej heller kan drages til ansvar for.

11.5 Ved udarbejdelse af ny side, samt implementering af denne på en eksisterende side, kan søgemaskine placeringen påvirkes. SPIRIAN kan ikke drages til ansvar for dette hverken før, under eller efter lancering af hjemmesiden eller webshoppen.

11.6 SPIRIAN kan ikke drages til ansvar hvis hjemmesiden eller webshoppen hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden eller webshoppen.

11.7 Projekter eller opgaver som viser sig ikke kan laves af SPIRIAN, forholder SPIRIAN sig retten i at kunne annullere projektet eller opgaven og tilbagebetale det betalte beløbe, eller del af beløbet til kunden.

11.8 Når SPIRIAN leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce, er SPIRIAN ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

11.9 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.10 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.11 Det er kundens ansvar for at holde hjemmesiden opdateret. Dette gælder plugins, WordPress og temaer. En ikke opdateret hjemmeside er udsat for hacker angreb, derfor bør hjemmesiden opdateres jævnligt til nyeste version.

11.12 SPIRIAN hjælper med at opdatere hjemmesiden, og udbedre eventuelle fejl forårsaget af personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Denne service faktureres særskilt.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører SPIRIAN.

12.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

12.3 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Behandling af personhenførbare oplysninger

14.1 Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og udførelse af arbejdet.

14.2 Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

14.3 Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

14.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte:

SPIRIAN
+45 4294 1200
info@spirian.dk
CVR nr.: 29346399

15. Gældende lov og værneting

15.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

SPIRAN
Version 1.3
15.11.2022

Rul til toppen